Statut

1
STATUT
UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO DĘBNO

Rozdział l

Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny

§ 1.
1. Uczniowski Klub Sportowy nosi nazwę” Uczniowski Klub Sportowy Dębno” i w
dalszej części niniejszego statutu określamy jest jako: „Klub”.
2. Klub jest stowarzyszeniem w rozumieniu art. 4 ustawy o sporcie, zrzeszającym
uczniów, rodziców, nauczycieli i sympatyków.
§ 2.
1. Terenem działania Klubu jest obszar kraju i zagranicy, zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
2. Siedzibą Klubu jest Dębno.
3. Czas trwania Klubu nie jest ograniczony.
4. Klub może tworzyć jednostki regulaminowe działające w ramach Klubu.
5. Klub może być członkiem organizacji sportowych o podobnym profilu działania.
§ 3.
Klub działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie, ustawy z
dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz na podstawie niniejszego Statutu.
§ 4.
Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Dla realizacji
określonych celów statutowych Klub może zatrudnić pracowników.

§ 5.
Klub może używać pieczęci, posiadać odznakę organizacyjną oraz wydawać komunikaty,
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Rozdział II

Cele i środki działania

§ 6.
1. Celem Klubu jest:
1) Organizowanie zajęć sportowych dla dzieci w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej;
2) Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Klubu oraz wychowywanie poprzez kulturę fizyczną i sport;
3) Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim;
4) Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych;
5) Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.
2. Klub realizuje swoje zadania przez:
1) Współdziałanie z władzami sportowymi państwowymi i samorządowymi w celu zapewniania członkom warunków do uprawiania sportu;
2) Uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych rangi krajowej i międzynarodowej;
3) Organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych;
4) Prowadzenie działalności szkoleniowej;
5) Sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad członkami Klubu;
3. Klub prowadzi działalność w sferze pożytku publicznego.
Działalność określona w ust. 2 pkt. 2), 3), i 4) może być działalnością odpłatną. Wszelkie przychody osiągane przez Klub z tego tytułu będą w całości przeznaczane na prowadzoną przez Klub działalność statutową pożytku publicznego.

4. Klub nie może:
a) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań swoim majątkiem w stosunku do
jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi
członkowie, członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do
drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
b) przekazywać swojego majątku na rzecz członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na
preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników
oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba
że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d) nabywać towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie,
członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach
innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
§ 7.
Klub nie może prowadzić działalności gospodarczej.

Rozdział III

Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki

§ 8.
Klub zrzesza członków zwyczajnych, honorowych i wspierających.
§ 9.
1. Członkiem zwyczajnym Klubu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna o
pełnej zdolności do czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych, która
złoży deklarację Zarządowi i zostanie przyjęta przez Walne Zebranie Członków.
Członkiem zwyczajnym Klubu może zostać również małoletni, na zasadach
określonych w ustawie Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawie o sporcie.
2. Członkiem zwyczajnym Klubu może być cudzoziemiec, również nie mający
miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który złoży
deklarację i zostanie przyjęty przez Walne Zebranie Członków.
3. Członkiem wspierającym Klubu może być każda osoba fizyczna, prawna oraz
spółka osobowa, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub
rzeczową, która złoży deklarację i zostanie przyjęta przez Walne Zebranie
Członków.
4. Osoba prawna i spółka osobowa działa w Klubie przez swojego przedstawiciela.
§ 10.
Członkostwo nabywa się poprzez:
1) złożenie przez przystępującego deklaracji członkowskiej do Zarządu Klubu i:
2) uchwałę Walnego Zebrania Członków, w przedmiocie przyjęcia kandydatury i:
3) opłacenie składki.
§ 11.
1. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków osobom szczególnie
zasłużonym dla działalności Klubu.
2. Pozbawienie członkostwa honorowego wymaga uchwały Walnego Zebrania
Członków.
§ 12.
Członek zwyczajny ma prawo do:
1) uczestniczenia we wszystkich formach działalności Klubu,
2) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu,
3) zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Klubu,

4) składania pisemnych wniosków o objęcie poszczególnych spraw porządkiem
obrad Zebrania Członków, z tym że dla swej skuteczności wniosek winien być
podpisany co najmniej przez 1/3 (jedną trzecią) członków Stowarzyszenia,
5) składania pisemnych wniosków o zwołanie Nadzwyczajnego Zebrania członków, z
tym że dla swej skuteczności wniosek winien być podpisany co najmniej przez 1/3
(jedną trzecią) członków Klubu,
6) korzystania z obiektów Klubu, zgodnie z dokonanymi ustaleniami,
7) zaskarżania do Komisji Rewizyjnej uchwały Walnego Zebrania Członków o
wykluczeniu bądź skreśleniu z listy członków.
§ 13.
Członek zwyczajny ma obowiązek:
1) aktywnego uczestnictwa w działalności Klubu,
2) przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu,
3) dbałości o podnoszenie poziomu sportowego członków
4) regularnego opłacania składek członkowskich,
§ 14.
Członek honorowy ma prawa zwyczajnego członka – bez czynnego i biernego prawa
wyborczego – i jest zwolniony z obowiązku opłacania składek.
§ 15.
Członek wspierający ma prawo uczestniczenia we wszystkich formach działalności Klubu,
nie posiada jednak biernego i czynnego prawa wyborczego. Członek wspierający jest
zwolniony z obowiązku opłacania składek.
§ 16.
Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:
1) śmierci członka,
2) utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego bądź jego
likwidacji/rozwiązania,
3) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Klubu, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po
uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Klubu. Członkostwo ustaje w
ostatnim dniu miesiąca, w którym złożono rezygnację.

4) skreślenia z listy członków Klubu z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą
składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający 3 miesiące.
Skreślenie wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków.
5) wykluczenia uchwałą Walnego Zebrania Członków, z powodu nieprzestrzegania
postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu, działania na szkodę Klubu, a
także z innych przyczyn, o których mowa w § 17,
6) wstrzymania zadeklarowanej pomocy dla Stowarzyszenia przez członka wspierającego.
§ 17.
Członek może zostać wykluczony z Klubu:
1) jeśli mimo pisemnego wezwania nie wywiąże się ze statutowych, bądź innych
obowiązków względem Klubu,
2) jeśli jego członkostwo w Klubie będzie nie do pogodzenia z postanowieniami
statutu i statutowymi celami Klubu,
3) za nieusprawiedliwione nie branie udziału w pracach Klubu, pomimo uprzedniego
wezwania skierowanego do niego przez zarząd
4) na pisemny umotywowany wniosek co najmniej 1/2 członków Klubu z przyczyn
określonych w punkcie 1) i 3).
§ 18.
1. Uchwałę o skreśleniu członka i wykluczeniu podejmuje Walne Zebranie
Członków Klubu, podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia.
2. Osoba skreślona z listy członków lub wykluczona ma prawo wniesienia
odwołania do Komisji Rewizyjnej w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały
w tym przedmiocie. Regulacja ta ma odpowiednie zastosowanie do osób,
którym odmówiono członkostwa.
3. Uchwała Komisji Rewizyjnej w sprawach, o których mowa w ust. 2 powyżej
jest ostateczna.
§ 19.
W razie likwidacji osoby prawnej lub spółki osobowej, członkostwo kończy się z końcem
miesiąca kalendarzowego, w którym podjęto uchwałę o likwidacji.

§ 20.

Byłemu członkowi nie przysługuje zwrot składek członkowskich ani ewentualnych dopłat.

Rozdział IV

Władze Klubu

§ 21

1. Władzami Klubu są:
a) Walne Zebranie Członków.
b) Zarząd.
c) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej wynosi 4 lata. W przypadku rezygnacji z
pełnienia funkcji w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji, albo
śmierci członka w/w władz klubu, przeprowadza się wybory uzupełniające, według
reguł obowiązujących dla zwykłych wyborów.

Walne Zebranie Członków
§ 22.
1. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Członków.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział wszyscy członkowie zwyczajni z
głosem stanowiącym.
3. Każdy z członków zwyczajnych posiada jeden głos. Członkowie powinni
wykonywać swoje prawa osobiście. Mogą oni brać udział w Zebraniu Członków i
wykonywać prawo głosu przez pełnomocników. Pełnomocnikiem członka może
być inny członek Klubu, małżonek, rodzic, rodzeństwo, dzieci, pracownik, wspólnik
lub adwokat, bądź radca prawny. Pełnomocnik może reprezentować nie więcej niż
jednego członka.
4. Głosowania oraz wybory podczas Walnego Zebrania odbywają się przez
podniesienie ręki. Wybory są jawne. Na żądanie Zarządu lub większości
obecnych, uprawnionych do głosowania, przeprowadza się głosowanie tajne, przy
użyciu kart do głosowania
5. Członkowie honorowi i wspierający mają prawo brać udział w Walnym Zebraniu
członków jedynie z głosem doradczym.

§ 23.
Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
§ 24.
Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest raz w roku przez Zarząd w terminie do
dnia 30 czerwca.
§ 25.
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w uzasadnionych przypadkach
Zarząd:
a) z własnej inicjatywy;
b) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby zwyczajnych członków Klubu;
c) na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie miesiąca
od wpłynięcia wniosku i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
§ 26.
Do uprawnień Walnego Zebrania Członków należy:
1) uchwalanie zmian statutu ,
2) ustalanie kierunków działalności Klubu,
3) podejmowanie uchwał we wszelkich ważnych dla Klubu sprawach nie uregulowanych statutem,
4) wybór i odwoływanie członków władz Klubu,
5) przyjmowanie nowych członków, na wniosek Zarządu zgłoszony Walnemu Zebraniu
wraz z deklaracją członkowską podpisaną przez kandydata na członka Klubu
6) wykluczanie bądź skreślanie z listy członków Klubu z przyczyn, o których mowa w § 16
ust. 4 i § 17 ,
7) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Klubu,
8) udzielanie absolutorium Zarządowi,
9) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Klubu,
10) ustalanie wysokości składek członkowskich w Klubie,
11) zmiana wysokości składek członkowskich,
12) rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez uprawnionych członków.

§ 27.
O miejscu, terminie porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd powiadamia
członków co najmniej na 14 dni przed terminem Zebrania. Powiadomienia są dokonywane
za pośrednictwem listów poleconych, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adresy
mailowe, wskazane przez członków, o ile poszczególni członkowie wyrazili zgodę na
powiadamianie ich w formie elektronicznej.
§ 28.
Wnioski o uzupełnienie porządku obrad wymagają podpisów co najmniej 1/3 (jednej trzeciej)
członków. Muszą one zostać złożone w formie pisemnej lub przesłane drogą elektroniczną
do biura Klubu na 7 dni przed rozpoczęciem Walnego Zebrania, nie wymagają jednak
oddzielnego podania do wiadomości.
§ 29.
Walnemu Zebraniu przewodniczy wybrany członek Zarządu. Przewodniczący wyznacza
protokolanta oraz komisję skrutacyjną
§ 30.
Uchwały Walnego Zebrania Członków Klubu zapadają kwalifikowaną większością 2/3
głosów oddanych i dla swojej skuteczności wymagają obecności na Zebraniu co najmniej
połowy wszystkich członków Klubu.
§ 31.
1. Uchwały Walnego Zebrania Członków są protokołowane.
2. Z każdego Walnego Zebrania Członków należy sporządzić protokół. Protokół powinien
zawierać:
a) określenie miejsca i czasu Zebrania,
b) listę obecnych, względnie reprezentowanych członków,
c) porządek obrad oraz wnioski,
d) treść podjętych uchwał oraz wyniki głosowania.
Protokół powinien podpisać przewodniczący Zebrania Członków i protokolant.
3. Każdy z członków Stowarzyszenia ma prawo wglądu do protokołu.

Zarząd
§ 32.
1. Organem wykonawczym Klubu jest Zarząd.
2. Zarząd składa się z od 3 (trzech) do 4 (czterech) osób.
3. Członkowie Zarządu wybierani są przez Walne Zebranie Członków Klubu,
większością 2/3 głosów oddanych, w obecności co najmniej połowy ogólnej
liczby członków.
4. Jeżeli w pierwszej turze wyborów żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej
większości, to w drugiej turze wybrany zostaje ten kandydat, który zdobędzie
zwykłą większość głosów oddanych.
5. Zarząd pełni swoją funkcję do czasu wyboru nowego Zarządu. Możliwy jest
ponowny wybór.
6. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
7. Jeżeli sposób sprawowania zarządu jest sprzeczny z prawem, postanowieniami
statutu, regulaminami, uchwałami Walnego Zebrania Członków Klubu bądź
celami statutowymi Klubu, Komisja Rewizyjna może większością 2/3 głosów
zawiesić danego członka Zarządu w jego prawach i obowiązkach.
8. Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swojego grona Prezesa,
Wiceprezesa i Skarbnika.
§ 33.
Do kompetencji Zarządu należy:
1) organizowanie bieżącej działalności Klubu,
2) podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących działalności Klubu, a
nieuregulowanych statutem i uchwałami Walnego Zebrania Członków Klubu,
3) zwoływanie Walnego Zebrania Członków Klubu,
4) zarządzanie majątkiem Klubu,
5) przyjmowanie deklaracji członkowskich od kandydatów na nowych członków Klubu i
wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o podjęcie uchwał w przedmiocie
członkostwa takich osób,
6) reprezentowanie Klubu na zewnątrz, we wszystkich sprawach sądowych i
pozasądowych.

§ 34.
1.W trakcie podejmowania czynności członkowie Zarządu zobowiązani są do dochowania
należytej staranności.
2. Zarząd zobowiązany jest w szczególności do:
1) odpowiednio wczesnego zaplanowania i realizacji działań personalnych i
merytorycznych niezbędnych do prawidłowej działalności,
2) zapewnienia prawidłowej księgowości, prowadzenia wykazu członków oraz
przedkładania Komisji Rewizyjnej sprawozdania za ubiegły rok obrotowy w ciągu 3
(trzech) miesięcy od jego zakończenia.
§ 35.
1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej
połowy składu osobowego Zarządu.
2. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
3. Uchwały Zarządu są wpisywane do księgi protokołów zebrań Zarządu.
4. Protokoły posiedzeń podpisują wszyscy obecni na Zebraniu członkowie Zarządu.
§ 36.
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na kwartał.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu lub jego zastępca. Zebranie zwołuje
się również na żądanie co najmniej 2 członków Zarządu.
3. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział członkowie Komisji Rewizyjnej z głosem
doradczym.
§ 37.
Klub reprezentowany jest przez Prezesa Zarządu działającego samodzielnie (reprezentacja
jednoosobowa) lub przez występujących wspólnie dwóch członków Zarządu (reprezentacja
dwuosobowa). Dopuszcza się udzielanie pełnomocnictw.
Komisja Rewizyjna
§ 38.
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Klubu.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób i wybiera ze swojego grona
przewodniczącego jego zastępcę i sekretarza.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie Członków, na
zasadach przewidzianych dla wyborów członków Zarządu.
4. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być:
a) osoba będąca jednocześnie członkiem Zarządu, bądź pozostająca z członkiem
Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa lub podległości służbowej,
b) osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
5. W przypadku zaistnienia okoliczności, o której mowa w ust. 3 pkt. a) i b) powyżej,
Walne Zebranie Członków niezwłocznie odwoła członka Komisji Rewizyjnej i powoła
w jego miejsce inną osobę.
6. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata.
7. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.
§ 39.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie działalności Klubu przynajmniej raz do roku pod względem zgodności z
przepisami prawa, statutem i uchwałami Walnego Zebrania Członków Klubu,
2) przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków Klubu oceny działalności Zarządu,
3) przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia sprawozdania ze swojej
działalności,
4) sporządzanie corocznych ocen działalności Klubu i podawanie ich do wiadomości
członków,
5) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie
stwierdzenia nie wywiązania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków oraz
prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
6) zwołanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie
ustalonym statutem,
7) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (odmowę udzielenia)
absolutorium władzom Klubu.
8) zawieszanie członków Zarządu w czynnościach w przypadkach, o których mowa w § 32 pkt. 7 statutu

Rozdział V

Fundusze i majątek Stowarzyszenia

§ 40.
Fundusze i majątek Klubu powstają ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów,
dochodów z własnej działalności statutowej oraz z ofiarności publicznej, a także z dotacji.
§ 41.
1. Ustalana przez Zebranie Członków składka członkowska na następny rok obrotowy płatna
jest na rzecz Stowarzyszenia najpóźniej do 31 stycznia każdego roku. W razie wstąpienia do
Stowarzyszenia w trakcie roku obrotowego płatna jest jedynie część składki proporcjonalnie
do liczby miesięcy pozostałych do końca roku obrotowego, z tym że opłaty pobierane są
również za miesiąc, w którym członek wstąpił do Klubu. W razie wystąpienia ze
Stowarzyszenia, bądź wykluczenie członka w trakcie roku obrotowego, nie przysługuje mu
roszczenie o zwrot składki.
2.Walne Zebranie może postanowić, iż oprócz składki pobierane będą dopłaty na pokrycie
kosztów działalności Klubu oraz realizację dodatkowych działań służących celom Klubu.
Mogą one być ustalane za poprzedni, bieżący lub na nadchodzący rok obrotowy. W
przypadku nowych członków dopłaty pobierane są jeżeli okres ich przynależności w danym
roku przekracza 6 miesięcy. Członkom wykluczonym, bądź występującym nie przysługuje
zwrot dopłat.
§ 42.
Funduszami i majątkiem Klubu zarządza Zarząd Stowarzyszenia.
Rachunkowość
§ 43.
1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

2. Po zakończeniu roku obrotowego Zarząd zobowiązany jest do sporządzenia
sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.
Sprawozdania te Zarząd musi przedstawić w ciągu 6-ciu miesięcy na Zebraniu
Członków, na którym sprawozdanie z przeprowadzonego badania tego sprawozdania
zdać musi także Komisja Rewizyjna. Sprawozdania Zarządu za oraz sprawozdanie
Komisji Rewizyjnej z badania należy przedłożyć członkom do wglądu, bądź zapoznać
ich z nimi okólnikiem.

Rozdział VI

Rozwiązanie

§ 44.
1. Rozwiązanie Klubu następuje na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej
większością 3/4 głosów oddanych, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.
2. Po rozwiązaniu Klubu następuje jego likwidacja. Likwidatorami są członkowie
ostatniego Zarządu. Do likwidatorów stosuje się przepisy dotyczące Zarządu.